International Economic Forum

  • International Economic Forum
Issue 127, October 2019.
International Economic Forum
31 October – 1 November from 9:00 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
The 19th Lviv International Economic Forum (LIEF) – ‘Invest in the Lviv Region’ – will take place at Arena Lviv from 31 October to 1 November. LIEF is a major conference focused on the future of economic development – not just in Lviv or Ukraine, but covering the global economic development agenda. The event is a leading discussion platform for more than 3,000 participants, including state and regional government officials, investors, business leaders, diplomats, international associations, trade groups, and banks. The event aims to:
 
Illustrate Ukraine as a safe place for doing business;
Encourage dialogue between business and government;
Intensify cross-border cooperation;
Attract investments;
Establish useful business ties between Ukrainian and foreign business circles.
 
The first day of the event will feature panel discussions on issues such as: ‘Outsourcing as a Tool for Dynamic Economic Development in the Lviv Region’; ‘Introduction of New Technologies – The Evolution of Industrial Production’; ‘Industrial Parks as a Progressive Tool for Attracting Technology Companies’; and ‘Financial Instruments for Development – World Practice and Prospects for Ukraine’. The second day will offer participants themed events and will dive more closely into the spheres of Agro-Industrial Development, Export, Tourism, International Technical Assistance, and Energy Conservation & Renewable Energy. For more detailed information and to register, please visit ief.com.ua or facebook.com/International.Economic.Forum.
 
Міжнародний економічний форум
31 жовтня - 1 листопада з 9:00 "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
Велика конференція на теми майбутнього економічного розвитку не лише Львова та України а також глобального економічного розвитку - Львівський міжнародний економічний форум (LIEF) під назвою "Інвестиції у Львівську область" - відбудеться у конференц-залі "Арени Львів" 31 жовтня - 1 листопада. Захід є провідною дискусійною платформою для понад 3000 учасників, серед яких будуть і державні та регіональні урядовці, і бізнес-лідери та інвестори, дипломати, представники міжнародних асоціацій, торгових груп та банків. Серед цілей форуму будуть, зокрема, й такі:
 
• Показати Україну як безпечне місце для ведення бізнесу;
• Заохочувати діалог між бізнесом та владою;
• Поглиблювати транскордонне співробітництво;
• Залучати інвестиції;
• Налагоджувати корисні ділові зв’язки між українськими та зарубіжними діловими колами.
 
У перший день заходу відбудуться панельні дискусії з таких питань: "Аутсорсинг як інструмент динамічного економічного розвитку Львівської області"; "Впровадження нових технологій - еволюція промислового виробництва"; "Промислові парки як прогресивний інструмент для залучення технологічних компаній"; та "Фінансові інструменти розвитку - світова практика та перспективи для України". Другий день запропонує учасникам тематичні заходи та більш глибоко зануриться у сфери розвитку агропромислового комплексу, експорту, туризму, міжнародної технічної допомоги та енергозбереження і відновлюваної енергії. Для отримання більш детальної інформації та реєстрації, відвідайте ief.com.ua або facebook.com/International.Economic.Forum.