ХII INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM: “STRATEGY. INVESTMENT. COOPERATION”

  • ХII INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM: “STRATEGY. INVESTMENT. COOPERATION”
Issue 49, September 2012.

ХII INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM: “STRATEGY. INVESTMENT. COOPERATION”
October 12th 2012, Stadium ”Arena Lviv” (199 Stryiska str.)

The International Economic Forum, which is traditionally held in the Lviv Region in October, has established itself as a professional platform for real discussions by leaders of Eastern European countries. It provides these leaders with the unique opportunity for fruitful dialogue between representatives of governmental authorities and those working in the business sphere. The XII Economic Forum: “Strategy. Investment. Cooperation” will be held under the patronage of the President of Ukraine, Viktor Yanukovych and the Head of Lviv Regional State Administration, Mykhailo Kostyuk. The key objectives of this year’ Forum will include: the discussion of current economic policies and prospects of cross-border cooperation in Eastern Europe, analysis of current challenges, and a presentation of management solutions, which will facilitate being more effective and competitive in global markets. Participants of the Forum will also discuss the issues of investment and innovation in the area of energy efficiency and cost-effective use of resources, new strategies and programs in the area of inter-regional and cross-border cooperation, increase of competitiveness and diversification of regional economies, the main trends in global food markets, as well as the challenges and prospects of Ukrainian agribusiness. The broad circle of participants will include the Heads of States of Eastern European Countries, regional leaders, leading experts, investors and businessmen.
To find more detailed information please visit: http://www.lvivforum.com.ua or call: +38(032)2470043

ХII МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ "СТРАТЕГІЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. СПІВПРАЦЯ "
12 жовтня 2012, стадіон "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)

Міжнародний економічний форум, який традиційно проводиться у Львівській області в жовтні, зарекомендував себе як професійна платформа для реальних дискусій лідерів країн Східної Європи. Він надає цим лідерам унікальну можливість для плідного діалогу між представниками державних органів і тих, хто працює у сфері бізнесу. XII Економічний Форум: «Стратегія. Інвестиції. Співпраця" пройде під патронатом Президента України Віктора Януковича та голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка. Серед основних завдань цьогорічного Форуму: обговорення поточної економічної політики і перспектив транскордонного співробітництва в країнах Східної Європи, аналіз поточних проблем і презентації управлінських рішень, які підвищують ефективність і конкурентоспроможність на світових ринках. Учасники форуму також обговорять питання інвестицій та інновацій в галузі енергоефективності та економічно ефективного використання ресурсів, нових стратегій і програм в області міжрегіонального та прикордонного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації регіональної економіки, основні тенденції на світовому ринку продовольства, а також проблеми та перспективи українського агробізнесу. До широкого кола учасників увійдуть глави держав Східної Європи, регіональні лідери, провідні експерти, інвестори та бізнесмени. Детальніша інформація на: http://www.lvivforum.com.ua або за телефоном: +38 (032) 2470043