New Credit Agricole Bank branch for corporate clients

  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
  • New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
Issue 125, July 2019.
New Credit Agricole Bank branch for corporate clients
 
In the beginning of June, the new Credit Agricole Bank branch with a focus on comprehensive services to all segments and areas of corporate business was officially opened at 23 Pekarska Street in Lviv.           
 
More than 25 years ago, Credit Agricole started its operation in Ukraine exactly as the bank for corporate clients. Since then we have enhanced our positions as a reliable partner for business, recognized reference bank for multinational companies and strategic partner for agri-agro segment. The philosophy of our relations with clients is based on the model of partnership and trust: we aim to create additional value and help develop projects. This branch in Lviv is yet another step of the Bank towards its clients in the Western region of the country. Here we see a big potential for support and development of all corporate business segments,” comments Larysa Bondarieva, Deputy CEO in charge of corporate, SME and agri-agro of Credit Agricole Bank. 
 
Reception zone of the new branch is designed in bright and authentic style, every piece of furniture and interior element is made in Ukraine. In this zone, clients can connect to Wi-Fi, review fresh news, use deposit machine, as well as have a cup of coffee. If the client needs a quick consultation, Credit Agricole’s experts would be ready to provide it in the service and quick transactions zone.     
 
Negotiation zone of the branch is equipped with state-of-the-art multimedia equipment for making presentations and online meetings with customers, allowing for highly confidential consultations and transactions. From the negotiation room, each customer has a direct access to the service zone and the first in the Bank deposit machine, which can accept big cash amounts from corporate clients (1200 bills per minute). Managers of the branch work in an open space divided into work and customer zones. 
 
Comfort and functionality were those customer expectations around which we developed the concept of our new corporate branch. The biggest value we can offer to the customer in the digitalization age is high quality service and personal contact. Therefore, our task was to create a space where the cooperation starts smoothly and conveniently,comments Oleksandr Shcherbakha, Head of Sales Network Department of Credit Agricole Bank.
      
Credit Agricole Bank serves 18 000 of corporate customers, including international companies, large and medium corporate customers, and SME. A number of awards confirms leading positions of the Bank in corporate business. For example, at the beginning of this year, Credit Agricole was awarded as “The Best Saving Bank for Business” in the category of banks with foreign banking groups’ capital according to “Banks of the Year 2019” rating by “Financial Club” information agency. Moreover, according to the National Bank of Ukraine, in the first quarter 2019, Credit Agricole became the number one bank by the amount of loans issued to legal entities.  
 
Нове відділення для корпоративних клієнтів від Креді Агріколь Банку  
 
На початку червня на вул. Пекарській, 23 у Львові відбулося офіційне відкриття нового відділення Креді Агріколь Банку, орієнтованого на комплексне обслуговування клієнтів всіх сегментів та напрямів корпоративного бізнесу.           
 
«Понад 25 років тому Креді Агріколь розпочав свою роботу в Україні саме як банк для корпоративних клієнтів. За цей час ми посилили свої позиції надійного партнера для бізнесу, визнаного банку-орієнтиру для мультинаціональних компаній та стратегічного партнера для сегменту агрі-агро. Наша філософія взаємин із клієнтам базується на моделі партнерства та довіри: ми прагнемо створювати додаткову цінність та допомагати розвивати проекти. І це відділення у Львові – ще один крок банку назустріч клієнтам у Західному регіоні країни. Тут ми вбачаємо великі перспективи для підтримки та розвитку всіх сегментів корпоративного бізнесу», - прокоментувала Лариса Бондарєва, заступник Голови Правління, відповідальна за корпоративний бізнес, МСБ та агрі-агро Креді Агріколь Банку.        
 
Зону рецепції нового відділення оформлено в яскравому та аутентичному дизайні, всі меблі та елементи інтер’єру виготовлено в Україні. Тут можна підключитися до Wi-Fi, переглянути новини, скористатися депозитною машиною, а також випити каву. Якщо ж клієнту необхідна оперативна консультація, експерти Креді Агріколь готові надати її у зоні сервісу та швидких операцій.
 
Зона для переговорів відділення обладнана сучасним мультимедійним обладнанням для презентацій та онлайн-зустрічей із клієнтами і дозволяє надавати консультації та виконувати операції з високим рівнем конфіденційності. Із переговорної кімнати кожен клієнт має прямий доступ до зони обслуговування та першої в банку депозитної машини, яка дозволяє приймати великий об'єм готівки від корпоративних клієнтів (1200 купюр/хвилина). Менеджери відділення працюють у спільному просторі, де розмежовані робоча та клієнтська зони. 
 
«Комфорт і функціональність - саме на ці очікування клієнтів  було зроблено фокус під час розробки концепції нашого нового корпоративного відділення. Найцінніше, що ми можемо запропонувати клієнту в еру діджиталізації, – це акцент на сервіс і персональний контакт. Саме тому нашим завданням було створити простір, де співпраця починається легко та комфортно», - коментує Олександр Щербаха, директор департаменту мережі продажів Креді Агріколь Банку.   
      
Креді Агріколь Банк обслуговує 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні компанії та великі корпоративні клієнти, середні корпоративні клієнти та компанії МСБ. Провідні позиції банку в роботі з бізнесом підтверджує ряд нагород. Зокрема, на початку цього року Креді Агріколь отримав відзнаку як «Найкращий ощадний банк для бізнесу» у категорії банків із капіталом іноземних банківських груп за результатами рейтингу «Банки року 2019» від інформаційного агентства «Фінансовий клуб». А також, згідно з даними Національного банку України, у першому кварталі 2019 року Креді Агріколь став банком №1 за обсягом виданих кредитів юридичним особам.